Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Żelki Premium (3x2 torebki)

zł 221.25/Miesiąc*

Apetyczna ró¿norodnoœæ
Wartoœciowy proszek Juice PLUS+ z 30 rodzajów owoców, warzyw i owoców jagodowych w swojej najsmaczniejszej formie.
¯elki Juice PLUS+, szczególnie uwielbiane przez dzieci, dostarczaj¹ wartoœciowych sk³adników ju¿ od najm³odszych lat.
Oczywiœcie ¯elki Juice PLUS+ mog¹ spo¿ywaæ równie¿ osoby doros³e w podwójnej dawce.

Zalecenia spo¿ ywania dla dzieci:
Dziennie 2 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane Owoce, 2 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa i 2 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe. Od 14 roku ¿ycia zaleca siê dzienne za¿ywanie takiej samej dawki, jak osoby doros³e, czyli 4 ¿elki Juice PLU S+ Wybrane Owoce, 4 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa i 4 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe.

Zawartoœæ przesy³ki :
- 2 torebki ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Owoce
- 2 torebki ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Warzywa
- 2 torebki ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe
( 1 torebka zawiera 120 ¿elek )

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty