Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Żelki Wybrane Owoce Jagodowe (4 torebki)

zł 152.50/Miesiąc*

Si³a jagód
Ze wzglêdu na wysok¹ zawartoœæ wtórnych substancji roœlinnych, takich jak resweratrol wystêpuj¹cy w winogronach, jagody uwa¿ane s¹ za szczególnie bogate w sk³adniki od¿ywcze. Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe zawiera 12 ró¿nych rodzajów jagód w bardzo skoncentrowanej formie. Jagody znajduj¹ce siê w Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe s¹ zbierane u szczytu ich dojrza³oœci i starannie przetwarzane. Dla maksimum cennych sk³adników - na ka¿dy dzieñ.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - du¿a ró¿norodnoœæ jagód. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe.

Zalecenia spo¿ywania dla dzieci:
Dziennie 2 ¿elki Juice PLUS+® Wybrane Jagodowe. Od 14 roku ¿ycia zaleca siê spo¿ywanie, tak jak dla osoby doros³ej - 4 ¿elek Juice PLUS+® Wybrane Jagodowe

Zawartoœæ przesy³ki:
4 torebki ¿elek Juice PLUS+® Wybrane Jagodowe
1 torebka zawiera120 ¿elek

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty