Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Żelki Wybrane Warzywa i Owoce (2x2 torebki)

zł 152.50/Miesiąc*
Smaczna ró¿norodnoœæ
Od¿ywczy proszek Juice PLUS+, pozyskiwany z 18 rodzajów owoców i warzyw w najsmaczniejszej formie. Szczególnie uwielbiane przez dzieci, ¿elki Juice PLUS+, ju¿ od najm³odszych lat dostarczaj¹ wszystkich niezbêdnych dla organizmu sk³adników od¿ywczych. Nasze ¿elki mog¹ za¿ywaæ równie¿ doroœli, przyjmuj¹c podwojon¹ dzienn¹ dawkê.

Zalecenia spo¿ywania dla dzieci:
Dziennie 2 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane O woce i 2 ¿elki Juice PLUS+ Wybrane W arzywa. Od 14 roku ¿ycia zaleca siê spo¿ywanie, tak jak dla osoby doros³ej - 4 ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Owoce i 4 ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Warzywa dziennie.

Zawartoœæ przesy³ki :
2 torebki ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Warzywa
2 torebki ¿elek Juice PLUS+ Wybrane Owoce
1 torebka zawiera120 ¿elek

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty